jest obecnie pusty...
 • Strona główna
 • O nas
 • Kontakt
 • Jak kupować
 • Koszty wysyłki
 • Płatności
 • Jak dobrać rozmiar
 • Regulamin
 • Zwroty Reklamacja Wymiana
 • Pomoc

I. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych przez „Brandowy.pl , F.h. Traper , Włodzimierz Usarek , ul. Waryńskiego 25/4 , 16-400 Suwałki”  produktów i określa warunki i zasady sprzedaży
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym zwanym dalej Kupującym, a „Brandowy.pl , F.h. Traper , Włodzimierz Usarek , ul. Waryńskiego 25/4 , 16-400 Suwałki”  , zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca aktywne konto klienta w sklepie internetowym
 4. Każdy Kupujący dokonujący zakupu przedmiotów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
 5. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

II. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Konta Klienta
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu loginu i hasła, umożliwiające m.in. przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy, niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji.
 5. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
 • zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,
 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu Internetowego.
 1. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:
 • cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
 • działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
 • otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
 • uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta,
 • Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu lub poprzez usunięcie Konta Klienta.
 1. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 

 

III. Przedmiot Sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach www.brandowy.pl
 2. Zawartość serwisu internetowego oraz sklepu internetowego www.brandowy.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania zamówień elektronicznych. Zawarcie umowy sprzedaży następuje w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym www.brandowy.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach www.brandowy.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena produktu nie obejmuje kosztu przesyłki/pakowania.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronach www.brandowy.pl, wprowadzenia nowych produktów do sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów: ZAZNACZYĆ CO DOTYCZY
 • przedpłata  za pośrednictwem operatora płatności internetowych,
 • za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera/dostawcy,
 • gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu.
 1. Do każdego zakupionego produktu dołączany jest paragon bądź na życzenie kupującego faktura VAT.

IV. Realizacja zamówienia

 1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się od telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przez Sprzedawcę. Do tego momentu zamówienie ma status "oczekujące na akceptację" i nie jest realizowane.
 2. Przyjęcia do realizacji lub anulowanie zamówień odbywają się w każdy dzień roboczy w godzinach 10-18
 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową www.brandowy.pl oraz innych adresów www prowadzących do tych sklepów. W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.brandowy.pl
 4. Podczas rejestracji Kupujący musi ustalić swoje hasło do konta. Zalogowanie w systemie jest możliwe tylko po podaniu poprawnych: loginu i hasła.
 5. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy Kupujący obowiązany jest do wypełnienia wszystkich pół formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 6. Dokonując rejestracji konta użytkownika Kupujący: wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie sklepu www.brandowy.pl oraz wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży i kontaktu z nabywcą wyłącznie przez Sprzedawcę.
 7. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca będzie informować użytkowników o jego zmianie poprzez umieszczenie komunikatu na stronie głównej sklepu.
 8. Kupujący dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez zalogowanie się do sklepu.
 9. W celu zakupu w sklepie internetowym należy wybrany produkt dodać do koszyka zakupów i dokonać zamówienia.
 10. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kupującym w ciągu 72 godzin, zamówienie może nie zostać zrealizowane i zostanie automatycznie anulowane.

V. Dostawa

 1. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy świadczącej usługi pocztowe/kurierskie
 2. Koszt dostawy zakupionych produktów określa cennik dostaw.
 3. W przypadku produktów, których przesyłka nie mieści się w standardowym cenniku dostaw – informacja o tym umieszczana jest na stronie z opisem przedmiotu. Cena przesyłki takich przedmiotów ustalana jest indywidualnie.
 4. Czas realizacji zamówienia jest określony na stronie z opisem produktu.
 5. Z chwilą wydania towaru Kupującemu, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 6. Towary „Na zamówienie”, mają określony przybliżony czas realizacji na stronie z opisem. Czas ten jest uzależniony od okresu potrzebnego do wykonania danego przedmiotu i zostanie określony indywidualnie pomiędzy kupującym a sklepem.
 7. W przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia opakowania, taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę
 • uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z zamówionym towarem

Kupujący jest proszony o sporządzenia protokołu uszkodzenia w obecności kuriera/dostawcy. 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy.

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 10 dni liczonym od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby firmy Sprzedawcy:  „Brandowy.pl , F.h. Traper , Włodzimierz Usarek , ul. Waryńskiego 25/4 , 16-400 Suwałki”  lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@brandowy.pl
 2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Przedmiot sprzedaży, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, tj. w okresie liczonym od dnia wydania Kupującemu towaru nie może dojść do: mechanicznego uszkodzenia towaru (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie) lub wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów towaru, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia tego oświadczenia.
 2. Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, nie noszącym jakichkolwiek śladów użytkowania, w kompletnym i oryginalnym opakowaniu oraz załączonym  do niego dowodem zakupu.
 3. Niniejsze uprawnienia i obowiązki przysługują wyłącznie Kupującemu dokonującemu zakupu produktów w sklepie internetowym (umowa zawarta na odległość).
 4. W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego drogą telefoniczną lub internetową z opcją odbioru osobistego w punkcie sprzedaży Sprzedawcy, umowa z Kupującym zawierana jest w siedzibie Sprzedawcy. Kupującemu z uwagi na tryb jej zawarcia (realizacja zamówienia i wydanie towaru w siedzibie Sprzedawcy) nie przysługuje uprawnienie do zwrotu towaru w ciągu dziesięciu dni od zakupu bez podania przyczyny.

VII. Reklamacje

 1. Każdemu Kupującemu, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 3. Reklamowany towar należy odesłać na adres sprzedawcy.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w najkrótszym możliwym czasie od daty doręczenia przesyłki reklamacyjnej do siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek dostarczonych za pobraniem.
 6. Odbiór reklamowanego sprzętu następuję wyłącznie w miejscu i formie, w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności Sprzedawcy w ramach umów zawieranych na odległość.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez  „Brandowy.pl , F.h. Traper , Włodzimierz Usarek , ul. Waryńskiego 25/4 , 16-400 Suwałki”  
 2. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy.
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.)

IX. Spory

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, który jest przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271 ze zm.).
 2. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej www.brandowy.pl  oraz dostarczany nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie, oraz na minimum 14 dni przed wejściem w życie jest rozsyłany do zarejestrowanych klientów sklepu.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

 

Ostatnia aktualizacja: 12.10.2013

Ładowanie...